Zorg en Welzijn binnen bereik
Zorg en Welzijn binnen bereik

Ondersteuning Burgerjury Mantelzorg

Stadsdeel Oost stelt extra middelen beschikbaar voor initiatieven van bewoners die mantelzorgers willen ondersteunen. Bewoners kunnen ideeën indienen bij de burgerjury. De burgerjury bestaat uit mantelzorgers en zorgvrijwilligers uit alle delen van  Oost. De burgerjury is om twee redenen ingesteld. Ten eerste om bewoners meer invloed te geven op het besteden van publieke middelen. Ten tweede om gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers. 

 

In mijn rol als secretaris van de burgerjury, neem ik de aanvragen van bewoners in behandeling en ondersteun ik het besluitvormingsproces van de jury. Ik werk daarbij samen met welzijnsorganisaties Civic en Dynamo die de bewoners ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van hun initiatief. Op basis van contacten met bewoners, bezoeken aan de initiatieven en de bevindingen en besluiten van de jury, adviseer ik de betreffende beleidsmakers over bewonersinitiatieven op het gebied van mantelzorgondersteuning.

 

Wat ik bijzonder leuk vind aan dit project is het contact met de bewoners die initiatieven ontwikkelen. Er is heel veel kracht, energie en betrokkenheid bij deze bewoners, in het bijzonder bij bewoners met een migratieachtergrond. Door hun netwerken in de buurt weten zij geïsoleerde mantelzorgers te bereiken die vervolgens beter gebruik gaan maken van het ondersteuningsaanbod van de welzijnsorganisaties. Of zij organiseren zelf diverse vormen van informele ondersteuning. De kracht van deze bewoners ligt vooral in hun ervaringsdeskundigheid en het begrip voor de situatie waarin geïsoleerde mantelzorgers leven.  Zoals de invloed van religie en cultuur op opvattingen over mantelzorg en de inzet van formele zorg. Als secretaris van de burgerjury speel ik een verbindende rol tussen bewoners, de juryleden, de welzijnsorganisaties en ambtenaren en stimuleer ik het ontwikkelen van de nodige randvoorwaarden waardoor bewoners hun initiatief zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. 

Klik hier voor een speciale uitgave van de mantelzorgkrant met voorbeelden van de initiatieven en hier voor een interview met een van de initiatiefnemers.

Cursus Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Het gaat om vaardigheden zoals begrijpend lezen, rekenen, digitale vaardigheden, het kunnen ordenen en toepassen van informatie, hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden, reflecteren en prioriteiten kunnen stellen. 

 

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden zullen in de dagelijkse praktijk moeite hebben met

  • de juiste hulpverlener vinden
  • informatie zoeken op internet
  • brieven en e-mails begrijpen
  • folders, websites, formulieren, bijsluiters begrijpen
  • gesprekken met zorgverleners voeren
  • klachten adequaat en in chronologische volgorde benoemen
  • uitleg en adviezen begrijpen en in praktijk brengen
  • behandelplan, revalidatieplan begrijpen
  • medicijnen op de juiste manier innemen
  • eigen doelen stellen, leven (re)organiseren, zelfmanagement *

Onderzoek van GGD Amsterdam toont aan dat gezondheidsvaardigheden nauw samenhangen met onderwijsniveau en dat bijna de helft van de Turkse en Marokkaanse Amsterdammers over onvoldoende gezondheidsvaardigheden beschikken. Stadsdeel Oost vindt het belangrijk dat hier wat aan gebeurt. Care4Oost heeft deze maatschappelijke opdracht opgepakt en een cursus gezondheidsvaardigheden ontwikkeld voor bewoners met een migratieachtergrond in de Indische Buurt. De inhoud van de cursus is tot stand gekomen in samenspraak met GGD Amsterdam en Pharos. Naar aanleiding van een behoefteonderzoek worden thema’s behandeld als Positieve Gezondheid, Psychische Gezondheid, Medicijnen, Zorgverzekeringen, Thuiszorg, Huisartsenzorg en Vrouwelijke Gezondheid. Lokale professionals worden uitgenodigd om laagdrempelige voorlichting te geven waarbij de link wordt gelegd met voorzieningen in de wijk.  

 

Deelnemers worden bereikt via bewonersorganisaties die zich richten op bewoners met lage gezondheidsvaardigheden, vaak met een migratieachtergrond. Er is veel belangstelling voor de cursus. Deelnemers geven aan de onderwerpen belangrijk en interessant te vinden en elke keer iets nieuws te leren, zoals waar zij betrouwbare informatie vandaan kunnen halen, het belang van goede communicatie met hulpverleners en de werking en bijwerkingen van medicijnen. Ook geven de vrouwen aan het fijn te vinden om onderling tips uit te kunnen wisselen, bijvoorbeeld over het omgaan met stress. 

 

* zie www.pharos.nl 

 

Wilt u meer informatie over de cursus? Neem dan contact op met Felice Gaughan van Care4Oost.

 

Ondernemers stimuleren tot ondersteuning kwetsbare bewoners en bijdrage gezonde voedselomgeving

Ouderen en bewoners met een beperking moeten steeds langer thuis blijven wonen. Veel van hen willen dat ook, maar dan moet de lokale infrastructuur voor zorg en ondersteuning daar wel naar worden ingericht. Dat is een flinke klus. Maar het biedt ook ruimte voor vernieuwing. Zo worden lokale ondernemers steeds meer betrokken bij de ondersteuning van ouderen en andere bewoners die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Voorbeeld is een lunch voor (oudere) buurtbewoners, georganiseerd door Albert Heijn in de Indische Buurt. Binnen dit project heb ik in opdracht van stadsdeel Oost diverse kleinere en grote ondernemers benaderd om hen te informeren over de behoeften van ouderen en met hen te brainstormen over leuke activiteiten die zij - samen met andere partijen uit de buurt - voor ouderen kunnen organiseren.

In stadsdeel Oost wordt heel hard gewerkt aan het creëren van een gezonde voedselomgeving. En met resultaat! Volgens de cijfers van de gemeente is er in Amsterdam Oost een significante daling van het percentage obesitas en overgewicht bij kinderen tussen de 5 en 16 jaar. Een van de onderdelen van de aanpak is het 'nuddgen' van ondernemers om hun aanbod gezonder te maken of gezonde producten beter zichtbaar te maken. Bij dit project ga ik, in opdracht van stadsdeel Oost, met ondernemers in gesprek om hen te adviseren hoe zij het voor hun klanten makkelijker kunnen maken om gezondere keuzes te maken. 

Inzet Indische BuurtBalie ter ondersteuning van formele en informele zorg

De BuurtBalie is de digitale sociale kaart van de buurt. Er zijn in Oost inmiddels vier BuurtBalies (Indische Buurt, Oostelijk Havengebied, Transvaalbuurt en Dapperbuurt) èn Hallo IJburg. Als 'oudste' platform is de Indische BuurtBalie inmiddels uitgegroeid tot een enorme bron van informatie en een effectief lokaal communicatiemiddel voor buurtbewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, beleidsmakers en ondernemers over wat er allemaal te doen is in de buurt. Zodoende weten bewoners, professionals, ambtenaren en andere actieve partijen van elkaar waar zij mee bezig zijn en waar zij elkaar kunnen vinden. Bij de transitie van zorg en ondersteuning naar de gemeenten en de invoering van de wijkzorg in de verschillende stadsdelen in Amsterdam, staat de samenwerking tussen formeel en informeel centraal. Daarvoor moet je wel van elkaar weten wat je doet, wat je nodig hebt en hoe je contact met elkaar kunt opnemen. Via diverse projecten zet ik, in opdracht van de Meevaart Ontwikkelgroep, de Indische BuurtBalie in ter ondersteuning van dit proces. Als gevolg hiervan hebben meerdere formele en informele zorgorganisaties een profiel op de BuurtBalie           

aangemaakt en gebruiken professionals de BuurtBalie steeds vaker bij het activeren van hun cliënten en het versterken van hun netwerk en bij het 'afschalen' naar informeel. 

Onderzoek naar ervaringen cliënten in de wijkzorg

Naast projecten in Amsterdam Oost, participeert Care4Oost ook in projecten in andere stadsdelen. Bijvoorbeeld in een onderzoek van het Centrum voor Cliëntervaringen naar ervaringen van bewoners met een verstandelijke beperking met de wijkzorg in Amsterdam West en Nieuw West en van het VUmc naar de veerkracht van kwetsbare Amsterdammers in West, Centrum en Noord. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam en hebben een bijzondere werkwijze: cliënten worden vanaf het begin af aan bij het onderzoeksproces betrokken en nemen zelf ook - samen met de andere onderzoekers - interviews af. Dit noemen we participatief onderzoek. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van fotografie. Op de foto is te zien hoe de tussenresultaten worden voorgelegd aan professionals en bewoners in de wijk. Hun input wordt vervolgens meegenomen in de eindresultaten. 

Nieuwsgierig?

Om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen en van de vragen die leven bij bewoners en professionals in de wijk, neemt Care4Oost deel aan diverse overleggen, themabijeenkomsten en trainingen zoals de wijktafels, bijeenkomsten van de Ouderen Advies Raad, het Platform Mantelzorg en Cliëntenbelang Amsterdam, diverse buurtbijeenkomsten, conferenties en overleggen tussen formele en informele zorg en de training procesbegeleider casuïstiek via de Anders Kijken Anders Doen methode. Wilt u meer informatie over wat Care4Oost voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een informatief gesprek.